Home page

 

Methods and Advanced Equipment for Simulation and Treatment in Radio Oncology

 

Cel projektu:

W ramach projektu MAESTRO proponuje się innowacyjne prace badawcze nad rozwojem i weryfikacją w warunkach klinicznych zaawansowanych metod i sprzętu niezbędnego w radioterapii realizowanej przy użyciu najnowszych technik konformalnych z zastosowaniem zewnętrznych wiązek fotonów, elektronów i protonów. 

Współczesne sposoby leczenia nowotworów obejmują: chirurgiczne usunięcie tkanki guza, radioterapię, chemioterapię i immunoterapię. Sposród nich radioterapia stanowi metodę podstawową.   Ponad połowa pacjentów chorych na raka jest obecnie leczonych napromienianiem, co stało się możliwe dzięki klinicznemu rozwojowi sprzętu radioterapeutycznego, jaki dokonał się w ostatnim dziesięcioleciu.

Celem projektu jest uzyskanie jak najlepszego (konformalnego) dopasowania do obszaru tarczowego (tkanki guza) rozkładu dostarczanej dawki, niezależnie od kształtu tego obszaru, co ma zapewnić ochronę otaczających go tkanek zdrowych. Aby to osiągnąć muszą zostać opracowane i wdrożone do rozwijających się technik napromieniania wiązkami o modulowanym natężeniu (IMRT-Intensity Modulated Radiation Therapy) i terapii protonowej: nowe techniki pozycjonowania pacjenta i śledzenia ruchu jego narządów, zaawansowane oprogramowanie do systemów planowania leczenia, algorytmy obliczania dawki i protokoły jej pomiaru.

 

Zakres projektu:

MAESTRO łączy programy badawcze i wdrożeniowe realizowane przez producentów sprzętu medycznego, laboratoria badawcze oraz kliniki, ściśle współpracujące ze sobą. Na całość projektu MAESTRO składają się cztery pakiety robocze (WP-Work Packages) o charakterze badawczo-rozwojowym oraz dwa pakiety dotyczące szkolenia i zarządzania projektem. Są to:

- Adaptacyjne i dynamiczne metody dostarczania dawki oraz kontroli wiązek
   radioterapeutycznych (WP1)

- Rozwój oprogramowania  dla planowania leczenia w radioterapii (WP2)

- Czujniki dla oceny dawki w radioterapii (WP3)

- Wymagania, protokoły i ocena kliniczna (WP4)

- Badania ryzyka narządowego w radioterapii(WP4)

- Warsztaty kliniczne dla szkolenia i rozpowszechniania wyników (WP5)

- Zarządzanie projektem (WP6)

 

Przewidywane skutki projektu:

Oczekuje się, że w wyniku realizacji projektu MAESTRO nastąpi znaczące przyspieszenie rozwoju i zakresu wdrożenia zaawansowanych technik i metod radioterapii, co zapewni wyższą skuteczność oraz dalszą poprawę warunków bezpiecznego leczenia pacjenta. Wspólna realizacja, promowanie i wdrożenie nowych technologii zacieśni współpracę i kontakty pomiędzy badaczami, producentami i klinicystami.  Ostatecznie oczekuje się ogólnej poprawy wyników leczenia, a więc zmniejszenia się liczby zgonów spowodowanych nowotworami pierwotnymi bez przerzutów.

 

 

Home page